Politika privatnosti

NAŠI PODATCI
Mi smo DESIGNS BY AQ d.o.o., Budimska ulica 3, Sesvete, OIB: 18084528041, te poslujemo pod imenom AQVENTI (dalje u tekstu: „AQVENTI“). Također, organizatori smo konferencije Women of Luminous Future (dalje u tekstu: „WOLF“).

Ako imate pitanja u vezi obrade i zaštite Vaših osobnih podataka, kao i pitanja u vezi ove Politike privatnosti, slobodno nas kontaktirajte putem pismena na adresu našeg sjedišta ili putem elektroničke pošte na adresu: info@aqventi.com.

O promjenama i / ili dopunama informacija u Politici privatnosti, informirat ćemo Vas na vrijeme i putem naše internetske stranice.
VAŽNI POJMOVI
Kako bi u potpunosti razumjeli i shvatili ovu Politiku privatnosti, ljubazno Vas molimo da pažljivo pročitate definicije pojmova koje navodimo niže u tekstu:

Opća uredba znači UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);

Obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Osobni podatci znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik);

Ispitanik znači pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

Voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka;

Izvršitelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

Primatelj znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana;

Treća strana znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;

Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

Povreda osobnih podataka znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

Nadzorno tijelo znači neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala država članica; u Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Hrvatska.
INFORMACIJE O POLITICI PRIVATNOSTI
U ovoj Politici privatnosti navodimo sve važne informacije o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka koje provodimo u našim poslovnim procesima, a sve kako je propisano odredbama Opće uredbe.

S obzirom na poslovne procese u kojima obrađujemo osobne podatke, AQVENTI može imati ulogu voditelja obrade ili ulogu izvršitelja brade. Ova Politika privatnosti gotovo u cijelosti se odnosi na AQVENTI u ulozi voditelja obrade. Situacije kada je AQVENTI u ulozi izvršitelja obrade posebno su naznačene u ovoj Politici privatnosti.
KATEGORIJE ISPITANIKA I OSOBNIH PODATAKA, TE SVRHE I PRAVNE OSNOVE OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Kandidati za zaposlenike, kandidati za vanjske suradnike i kandidati za obavljanje studentskog posla

Ako ste zainteresirani za rad / suradnju s / obavljanje studentskog posla u AQVENTI-u, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, a koje ste nam Vi sami pružili tijekom inicijalne komunikacije ili slanjem životopisa i druge popratne dokumentacije (na primjer molbe, pisma preporuke i slično).

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

Identifikacijski podatci: ime i prezime / naziv, OIB.

Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad, država).

Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.

Podatci o obrazovanju / edukacijama / treninzima: varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata.

Podatci o radnom iskustvu / iskustvu rada na studentskim poslovima: varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata.

Podatci o osobnim karakteristikama / vještinama: varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata.

Ostali podatci: fotografija (ako se nalazi u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata), ostali osobni podatci sadržani u životopisu i drugoj popratnoj dokumentaciji kandidata.

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

U svrhu ostvarivanja inicijalnog kontakta (komunikacije) putem odabranih kanala (na primjer elektronička pošta, telefon / mobitel i slično) te u svrhu poduzimanja radnji potrebnih za odabir najboljeg kandidata (na primjer ostvarivanje uvida u životopis i ostalu zaprimljenu popratnu dokumentaciju, odabir kandidata za razgovor za posao / obavljanje studentskog posla i slično). U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).

U svrhu daljnjeg čuvanja (zadržavanja) Vaših osobnih podataka, odnosno životopisa i popratne dokumentacije za buduće eventualno zapošljavanje / suradnju / studentske poslove. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest Vaša privola (članak 6. stavak 1. točka a Opće uredbe).

U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Sudionici i govornici na WOLF konferenciji

Ako ste sudionik ili govornik na WOLF konferenciji, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, a koje ste nam Vi sami pružili tijekom registracije na WOLF konferenciju, naše komunikacije ili koje smo prikupili od Vas tijekom WOLF konferencije.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

Identifikacijski podatci: ime i prezime.

Kontakt podatci: adresa elektroničke pošte.

Podatci u vezi s radnim odnosom:
naziv poslodavca.

Ostali podatci: fotografije, snimke te ostali podatci koje nam eventualno pružite tijekom komunikacije.

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

U svrhu Vaše registracije na WOLF konferenciju (bilo kao sudionik, bilo kao govornik). U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest izvršavanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka b Opće uredbe).

U svrhu komunikacije s Vama, kao što je na primjer odgovaranje na Vaše upite, slanje informacija u vezi konferencije i sl. U tom slučaju, ovisno o vrsti komunikacije, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka može biti naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe) ili Vaša privola (članak 6. stavak 1. točka a Opće uredbe).

U svrhu izrade fotografija / snimaka s WOLF konferencije zbog ostvarivanja naših poslovnih interesa. Ovisno o okolnostima fotografiranja / snimanja, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka može biti naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe) ili Vaša privola (članak 6. stavak 1. točka a Opće uredbe).

U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Odgovorne i kontakt osobe naših poslovnih partnera / klijenata pravnih osoba

Ako ste odgovorna ili kontakt osoba kod našeg potencijalnog ili postojećeg poslovnog partnera / klijenta, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke ovisno o potrebama našeg potencijalnog ili postojećeg poslovnog (partnerskog) odnosa. Prikupljamo i obrađujemo one osobne podatke koje ste nam Vi sami pružili tijekom inicijalne komunikacije ili koje smo prikupili prilikom uspostave i održavanja našeg poslovnog (partnerskog) odnosa.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

Identifikacijski podatci:
ime i prezime.

Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.

Podatci u vezi s radnim odnosom: veza s poslovnim partnerom (osnivač, direktor, zaposlenik i slično).

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

U svrhu ostvarivanja inicijalnog kontakta (komunikacije), kao i u svrhu daljnje redovne komunikacije putem odabranih kanala (na primjer elektronička pošta, telefon / mobitel i slično) te u svrhu ostvarivanja prava i obveza iz ugovornog odnosa s poslovnim partnerom / klijentom. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).

U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Pošiljatelji upita

Ako nam šaljete upit prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke. Prikupljamo i obrađujemo one osobne podatke koje ste nam Vi sami pružili tijekom inicijalne komunikacije, odnosno koje smo prikupili tijekom naše komunikacije.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

Identifikacijski podatci: ime i prezime.

Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.

Ostali podatci: sadržaj komunikacije (ako sadržava osobne podatke).

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

U svrhu ostvarivanja kontakta i odgovaranja na Vaš upit. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).

U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Posjetitelji internetskih stranica Ako ste posjetitelj (korisnik) naših internetskih stranica www.aqventi.com i www.wolfconference.eu prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, a koje ste nam Vi sami pružili tijekom posjete našim internetskim stranicama ili koje smo mi prikupili s obzirom na Vašu aktivnost na našim internetskim stranicama.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

Podatci u vezi korištenja naših internetskih stranica: informacije o pristupu i aktivnostima na internetu, informacije o interakciji s našim internetskim stranicama, IP adresa, ID sesije i slično.

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

U svrhu omogućavanja Vaše posjete i Vašeg korištenja naših internetskih stranica te njihovih funkcionalnosti (omogućavanje normalnog funkcioniranja i dostupnosti svih dijelova naše internetske stranice). U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest izvršavanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka b Opće uredbe).

U svrhu poboljšanja funkcionalnosti i učinkovitost naših internetskih stranica, kao i personalizacije sadržaja istih u skladu s Vašim interesima. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest Vaša privola (članak 6. stavak 1. točka a Opće uredbe).

U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
AQVENTI KAO IZVRŠITELJ OBRAD
S obzirom na našu djelatnost, prilikom pružanja određenih vrsta usluga našim klijentima, AQVENTI ima ulogu izvršitelja obrade.

Ulogu izvršitelja obrade imamo u sljedećim situacijama:

· prilikom organizacije i provedbe konferencija, seminara, proslava, raznih društvenih okupljanja i sličnih događaja za naše klijente,

· prilikom poslovne suradnje s našim klijentima, odnosno prilikom obavljanja rada naših zaposlenika na različitim mjestima.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo u jednoj od navedenih situacija gdje se nalazimo u ulozi izvršitelja obrade, voditelj obrade dužan Vas je informirati o svim detaljima obrade Vaših osobnih podataka.

Sve zahtjeve u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka dužni ste uputiti voditelju obrade koji će, u slučaju da se zahtjev odnosi na obradu koju vrši AQVENTI kao izvršitelj obrade, obavijestiti AQVENTI o predmetnom zahtjevu.

Svi odnosi s voditeljima obrade u kojima smo mi izvršitelji obrade uređeni su posebnim ugovorom o obradi osobnih podataka, a kojim se definiraju detalji obrade Vaših osobnih podataka.
INTERNETSKE STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE
Na našim internetskim stranicama www.aqventi.com i www.wolfconference.eu koristimo kolačiće („Cookies“). Za više informacija o kolačićima koje koristimo te kako upravljati predmetnim kolačićima, molimo pročitajte našu Politiku kolačića.

AQVENTI ima otvorene račune na nekim društvenim mrežama, a kojima se može pristupiti (između ostalog) i putem poveznica na našim internetskim stranicama.

Za sada imamo otvorene račune na sljedećim društvenim mrežama: · https://www.facebook.com/aqventi/ 
· https://www.instagram.com/aqventi 
· https://www.linkedin.com/company/aqventi/ 
· https://www.facebook.com/womenofluminousfuture
· https://www.instagram.com/wolf_womenofluminousfuture/ 
· https://www.linkedin.com/showcase/women-of-luminous-future/ 
· https://www.youtube.com/@wolfconference195 
· https://www.tiktok.com/@womenofluminousfuture.

Naše internetske stranice sadržavaju poveznice koje vode na naše račune na društvenim mrežama, a čija pravila privatnosti mogu biti drukčija od naših. Sve informacije koje nam ustupate putem društvenih mreža, kao i sva komunikacija koja se odvija putem društvenih mreža je na vlastiti rizik. AQVENTI nije odgovoran za postupanje korisnika društvenih mreža, kao ni za postupanje samih društvenih mreža. Vaša interakcija s društvenom mrežom u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka uređena je politikom privatnosti te društvene mreže.
LEGITIMAN INTERES
AQVENTI koristi legitiman interes kao pravnu osnovu za određene obrade Vaših osobnih podataka. Prethodno obradi Vaših osobnih podataka čija je pravna osnova naš legitiman interes, uzimamo u obzir Vaše interese i temeljna prava te slobode, kao i Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka u našem međusobnom odnosu.
PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA
U slučaju kada primateljima otkrivamo Vaše osobne podatke, vodimo računa o tome da imamo valjanu pravnu osnovu te da je poslovanje primatelja Vaših osobnih podataka usklađeno s Općom uredbom i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka. Također, kada je primjenjivo, odnose s primateljima u vezi obrade i zaštite osobnih podataka detaljno uređujemo posebnim ugovorom (uz osnovni ugovor).

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i naši izvršitelji obrade, a koji nam pružaju usluge potrebne za naše svakodnevno poslovanje (npr. vanjski suradnici koji nam pružaju usluge izrade i održavanja naše internetske stranice i sl.).

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i drugi samostalni voditelji obrade, a koji nam pružaju usluge važne za naše zakonito poslovanje (npr. pružatelji usluga usklađivanja našeg poslovanja s primjenjivim propisima poput pravnog savjetovanja, poreznog savjetovanja, revizija i sl.).

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i nadležna tijela vlasti koja postupaju u okviru svojih zakonskih ovlaštenja i temeljem istih mogu obrađivati Vaše osobne podatke. AQVENTI ima zakonsku obvezu otkriti Vaše osobne podatke nadležnim tijelima vlasti kao primateljima Vaših osobnih podataka (provođenje nadzora, provođenje inspekcija, postavljanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično).
SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA
AQVENTI prilikom određivanja sredstava i načina obrade te u vrijeme same obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima štiti Vaše osobne podatke, pritom uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Sve naše tehničke i organizacijske mjere kontinuirano revidiramo i unaprjeđujemo kako bi osigurali da su iste primjerene i ažurne.

Naše tehničke i organizacijske mjere dijelimo u tri skupine: mjere kojima osiguravamo povjerljivost (npr. opća fizička kontrola pristupa, odvajanje osobnih podataka i sl.), mjere kojima osiguravamo integritet (npr. kontrola u slučaju prijenosa osobnih podataka i sl.) i mjere kojima osiguravamo dostupnost osobnih podataka te otpornost naših sustava obrade (npr. osiguravanje otpornosti sustava obrade, periodične revizije i sl.).
RAZDOBLJA POHRANE
Razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka variraju ovisno o kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo, svrhama te pravnim osnovama obrade Vaših osobnih podataka (kriteriji kojima se vodimo prilikom izračuna razdoblja pohrane osobnih podataka). Također, uvijek ograničavamo razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka na minimum (načelo „ograničenja razdoblja pohrane“).

Ako želite dobiti detaljnije informacije o razdobljima pohrane Vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti na naše kontakte navedene u prvoj točki („Naši podatci“) ove Politike privatnosti.
VAŠA PRAVA
Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ostvarivati niže navedena i opisana prava. No, neka prava možete ostvarivati samo pod određenim uvjetima u skladu s odredbama Opće uredbe, dakle radi se o iznimkama od ostvarivanja prava. 

Vaša prava možete ostvariti slanjem zahtjeva na našu adresu elektroničke pošte info@aqventi.com ili poštanskim slanjem / osobnom predajom zahtjeva na adresu našeg sjedišta.

Na Vaš zahtjev odgovaramo u roku od mjesec dana od dana primitka Vašeg zahtjeva. Predmetni rok možemo produžiti za dodatna 2 (dva) mjeseca ako se radi o složenom zahtjevu ili više Vaših zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama - kao ispitanik, imate pravo tražiti od nas potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako ih obrađujemo, pristup Vašim osobnim podatcima i relevantnim informacijama u odnosu na iste.

Pravo na ispravak - kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ishoditi ispravak Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo zatražiti dopunu Vaših nepotpunih osobnih podataka, između ostalog i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) - kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 17. stavka 1. Opće uredbe. Napominjemo kako se pravo na brisanje ne možete ostvariti pod određenim uvjetima definiranim u članku 17. stavku 3. Opće uredbe.

Pravo na ograničenje obrade - kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 18. stavka 1. Opće uredbe.

Pravo na prenosivost - kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili ugovoru, te se obrada provodi automatiziranim putem.

Pravo na povlačenje privole - kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo na temelju privole kao pravne osnove, imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu.

Pravo na prigovor- kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, a koje obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa i / ili za potrebe izravnog marketinga, što uključuje i izradu profila.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu - kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, u svakom trenutku imate pravo na prigovor neovisnom tijelu javne vlasti za zaštitu osobnih podataka. Neovisno tijelo javne vlasti u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) sa sjedištem na adresi Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Hrvatska. AZOP možete kontaktirati putem elektroničke pošte na adresu azop@azop.hr, pozivom na broj 00385 (0)1 4609-000 ili pisanim putem na navedenu adresu sjedišta. Više informacija o AZOP-u možete pronaći na njihovim internetskim stranicama www.azop.hr.